Senast uppdaterad 12 Augusti 2023

Stadgar för ideell förening Pax Memoria 


Ideella föreningens namn och säte

§ 1. Den ideella föreningen, fortsatt benämnd “föreningen”, kallas Pax Memoria och har säte i Malmö


Ideellt ändamål

§ 2. Föreningens arbete ska bedrivas som en allmännyttig förening med följande ändamål:

Föreningen syftar till att främja internationell tolerans och ömsesidig förståelse mellan olika länder och kulturer för att uppnå fred på global nivå. Verksamheten innefattar utbildning och medvetenhet om kulturell mångfald, kulturellt utbyte och internationellt samarbete inom områden som mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och miljöskydd.

Föreningen ska följa de lagar och regler som finns på området.


Medlemsskap

§ 3. Föreningen är öppen för samtliga, över 18 år, som delar föreningens ändamål och följer dess stadgar.


§ 4. Medlemsskap erhålls på följande sätt:

Medlem i PAX Meoria  kan den bli som stöder organisationens ändamål och de grundläggande värderingar som uttrycks iinternationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna  och Miljöskyddslagar samt är beredd att verka för dessa. Styrelsen har rätt att pröva grunderna för ett medlemskap och vägra inträde respektive utesluta en medlem som inte uppfyller medlemskraven. Beslut om medlemskap kan överprövas av årsmötet.

5 § Finansiering

För att finansiera sin verksamhet kan Pax Memoria, förutom medlemsavgifter, motta och förvalta penningmedel och värdepapper som anslås eller skänks till organisationen.

6 § Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast 30 june på tid och plats som styrelsen bestämmer. Eventuella motioner skall vara organisationen tillhanda senast 15 januari. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Till kallelsen skall följande handlingar bifogas eller hållas tillgängliga på organisationens hemsida:

styrelsens förslag till dagordning,

valberedningens nomineringar avseende stadgeenliga val,

i förekommande fall övriga nomineringar,

verksamhetsberättelse,

ekonomisk redovisning,

revisors berättelse, samt;

i förekommande fall motioner och styrelsens yttrande över dessa.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden alltid behandlas:

a)   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

b)   Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

c)   Val av två personer att justera årsmötets protokoll.

d)   Upprättande och fastställande av röstlängd.

e)   Föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisorns berättelse.

f)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

g)   Val av ordförande för organisationen (val vartannat år).

h)   Val av styrelseledamöter, varav fyra ledamöter ena året och övriga ledamöter andra året.

i)   Val av en auktoriserad revisor.

j)   Val av valberedning.

k)   Behandling av förslag från styrelsen och av i rätt tid inkomna motioner.

l)   Övriga ärenden.

Avskrift av justerat protokoll skall hållas tillgängligt på sekretariatet .


7 § Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare minst två och högst fyra ordinarie ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet för en tid av tre år med val av ordförande samt hälften av ledamöterna ena året och övriga ledamöter andra året. Styrelsen sammanträder på tid och plats som den själv beslutar.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.

Styrelsen fördelar inom sig arbetsuppgifter efter behov. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer utan rösträtt. Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna organisationens firma.

Styrelsens sammanträde Styrelsen ska sammanträda då antingen ordföraren eller minst tre andra styrelseledamöter begär det.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.


8 § Förvaltning och revision

Organisationens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Förvaltning och räkenskaper ska granskas av den auktoriserade revisor som utsetts av årsmötet.

9 § Stadgeändring och tolkning av stadgarna 

Beslut om ändring av organisationens stadgar avgörs med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring av organisationens stadgar skall, tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget, bifogas kallelsen till årsmötet.

Styrelsen har rätt att besluta om ändringar som enbart är språkliga eller redaktionella. Sådana beslut skall alltid redovisas vid påföljande årsmöte.

Årsmötets tolkning av organisationens stadgar är gällande och kan inte överprövas av domstol.

För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller lagen om ideella föreningar samt övrig lagstiftning.

10 § Avveckling och upplösning av Pax Memoria 

Beslut om upplösning av organisationen avgörs med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Förslag till upplösning av organisationen skall, tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget, bifogas kallelsen till årsmötet.

I händelse av upplösning skall efter avvecklingen organisationens resterande tillgångar användas på sätt som är i överensstämmelse med organisationens ändamål och årsmötet bestämmer. Arkiv, protokoll och övriga handlingar skall bevaras.